O kategórii: Priorita: Zastupiteľstvo

 • zmena rokovacieho poriadku, iniciovať túto zmenu čo v najkratšej dobe,
 • zmena zasadacieho poriadku, vrátane označenia zástupcov obce a obecného zastupiteľstva menovkami a funkciou.
 • zmena rokovacieho poriadku, tak aby všetky hlasovania boli označené menami poslancov, kto a ako hlasoval
 • Plán riadnych zastupiteľstiev známy minimálne rok vopred
 • Zasielanie materiálov k zastupiteľstvám minimálne 7 dní vopred.
 • Pracovné porady k zastupiteľstvu minimálne 3 dni pred riadnymi alebo mimoriadnými zastupiteľstvami.
 • Body k zastupiteľstvám vždy aj s odporúčaniami príslušnej komisie, či odporúča daný bod schváliť alebo neschváliť. V prípade návrhov predkladaným OU predložiť dôvodovú správu.
 • Mimoriadne zastupiteľstva zvolávané len k neodkladným témam a materiály prerokované na porade minimálne 3 dni vopred.
 • Každé zastupiteľstvá oznamované na stránke dostatočne vopred pre občanov.
 • Zápisnice z komisií a zo zastupiteľstiev zverejňované na stránke najneskôr do 7 dní po ich konaní a zaslané poslancom asap
 • Zasadanie komisie aj s programom ohlásené vopred všetkým poslancom tak, aby sa každý poslanec mohol zúčastniť na zasadaní ktorejkoľvek komisie
 • Pravidelné informovanie poslancov, min. raz mesačne o činnosti OU a starostu, informácie o všetkých podaných projektoch, podpísaných zmluvách.
 • Všetky projekty viesť aj samostatne finančné náklady od podania až po konečnú realizáciu.